Branch office Odessa: Non-Government Youth Organization Association We Plus
Adress for branch office Office 83, Pirogovskaya Str. 3, Odessa 65044, Ukraine

Legal representative: Dmitriy KOVBASYUK
Contact data: Tel.: +380 4872 860 68
Email: dkovbasyuk@gmail.com 

Contact persons:
Viktoriya Taranenko (Key expert 1 #1 (Odessa):) Tel: +38-063-182-12-81, viktoriya.taranenko@gmail.com  
Daria Pikalova (Key expert 1 #2 (Odessa)): Tel: +38-063-868-87-64, daria.pikalova@gmail.com