Întrebări și răspunsuri în timpul apelurilor de propuneri

Vă rugăm să rețineți că pentru tratamentul egal al tuturor Participanților, Autoritatea de Management, Secretariatul Tehnic Comun sau filialele Secretariatului Technic Comun, nu pot da avize preliminare cu privire la eligibilitatea solicitantului sau a Partenerilor săi, a proiectului sau a activităților specifice.

Conform Anexei H.1 Lista indicativă de posibili Solicitanți și Parteneri (per Prioritate) la Ghidul pentru Solicitanții de finanțare, solicitanții și partenerii posibili pentru Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate sunt:

-Administrația publică națională/ regională / locală și alte instituții publice

-Instituții la nivel național/ regional/ local din domeniul politicilor de sănătate și sociale;

-ONG-uri, universități și institute de cercetare;

-Asociații profesionale medicale și alte asociații relevante

Rețineți că trebuie demonstrat și impactul transfrontalier al proiectului în cadrul formularului de solicitare și va fi evaluat în etapa a doua a, respectiv cea de evaluare tehnică și financiară.

În plus, proiectul trebuie să abordeze rezultatul așteptat al Programului și să aducă o contribuție clară și fezabilă la obținerea rezultatului Programului și indicatori (comuni) de rezultat.

Pentru cadrul complet privind Condițiile de eligibilitate, cerințe, consultați secțiunile 2.2 Solicitanți și Parteneri. Condiții de eligibilitate, 2.3 Parteneriate. Condiții de eligibilitate, 2.4 Proiecte si Activități. Condiții de eligibilitate, 2.5 Cheltuieli. Condiții de eligibilitate conform Ghidului Solicitantului.

O entitate situată în afara regiunilor principale din România ale Programului, alta decât Bucureștiul poate participa în apelurile de propuneri, conform Secțiunii 2.2.1.1. Regula de Flexibilitate din Ghidul Solicitantului pentru finanțare NUMAI dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:

-acționează ca Parteneri în proiect, nu ca Solicitanți (beneficiari principali)

-participarea lor este necesară prin natura și prin obiectivele proiectului, și pentru punerea sa efectivă în aplicare;

-acestea toate întrunesc cerințele de eligibilitate enumerate la punctele b) – j) din Sectiunea 2.2.1 2.2.1 Cerințe de eligibilitate pentru solicitant și parteneri;

-doar 10% din bugetul proiectului se poate utiliza în afara regiunilor principale ale Programului.

Conform Secțiunii 2.2.1.1. Regula de Flexibilitate din Ghidul Solicitantului pentru finanțare (proiecte SOFT), Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 permite organizațiilor din România și Ucraina înregistrate în afara regiunilor principale NUMAI dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:

-acționează ca Parteneri în proiect, nu ca Solicitanți (beneficiari principali)

-participarea lor este necesară prin natura și prin obiectivele proiectului, și pentru punerea sa efectivă în aplicare;

-acestea toate întrunesc cerințele de eligibilitate enumerate la punctele b) – j) din Secțiunea 2.2.1 2.2.1 Cerințe de eligibilitate pentru solicitant și parteneri;

-doar 10% din bugetul proiectului pot fi utilizați în afara regiunilor principale ale Programului.

În plus, rețineți că, în conformitate cu Secțiunea 2.4.4 din Ghidul Solicitantului, proiectele pot fi implementate parțial în afara regiunilor principalle ale Programului, în cazuri excepționale, cu condiția îndeplinirii condițiilor următoare:

a. Acestea sunt necesare pentru atingerea obiectivelor Programului;

Acestea sunt în beneficiul regiunilor principale ale Programului.

Informații privind solicitarea dvs. se găsesc în secțiunea 2.2.1. Cerințele de eligibilitate pentru solicitant și partenerii din Ghidul Solicitantului de finanțare nerambursabilă.

Paragraful h) x se referă la unul dintre criteriile de eligibilitate:

„Să nu aibă datorii neplătite către Autoritatea de Management pentru orice proiect finanțat în cadrul Programului RO-UA-MD ENPI-CBC 2007-2013 la data semnării contractului. În cazul în care Autoritatea de Management a stabilit datorii (în Registrul Debitorilor entității care găzduiește Autoritatea de Management) pentru Solicitant și/sau Parteneri, contractul de grant poate fi semnat numai dacă și după stingerea datoriei”.

De aceea, organizațiile care au datorii neachitate pentru orice proiect finanțat în cadrul Programului RO-UA-MD ENPI-CBC 2007-2013, stabilite de Autoritatea de Management în Registrul debitorilor și decid să participe la apelul de propuneri trebuie să fie pe deplin conștienți de riscul de a pune în pericol întregul parteneriat, considerând că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, contractul de subvenționare nu va fi semnat dacă situația datoriei nu este soluționată.

Pentru a putea participa la apel, solicitanții și/sau partenerii trebuie să fie entități juridice înregistrate și localizate în regiunile cheie ale Programului, și anume județele Suceava, Botoșani, Satu Mare, Tulcea, din România sau oblasturile Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Odessa, Chernivtsi.

În cazul organizațiilor interesate din afara regiunilor principale menționate mai sus, pot participa la proiecte ca și parteneri (nu principali) conform condițiilor din Secțiunea 2.2.1.1.Regula de Flexibilitate din Ghidul Solicitantului pentru finanțare (proiecte SOFT),

Programul organizațiile din România și Ucraina înregistrate în afara regiunilor principale NUMAI dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:

-acționează ca Parteneri în proiect, nu ca Solicitanți (beneficiari principali)

-participarea lor este necesară prin natura și prin obiectivele proiectului, și pentru punerea sa efectivă în aplicare;

-acestea toate întrunesc cerințele de eligibilitate enumerate la punctele b) – j) din Sectiunea 2.2.1 2.2.1 Cerințe de eligibilitate pentru solicitant și parteneri;

-doar 10% din bugetul proiectului se poate utiliza în afara regiunilor principale ale Programului.

În plus, rețineți că în conformitate cu Secțiunea 2.4.4 din Ghidul Solicitantului, proiectele pot fi implementate parțial în afara regiunilor principale ale Programului, în cazuri excepționale, cu condiția îndeplinirii condițiilor următoare:

a. Acestea sunt necesare pentru atingerea obiectivelor Programului;

b. Acestea sunt în beneficiul regiunilor principale ale Programului.

Rețineți că proiectele trebuie să abordeze una dintre prioritațile apelului de propuneri conform detalierii din secțiunea 1.4 Focus Primul Apel de Propuneri.

De asemenea, pentru tratamentul egal al tuturor participanților, Autoritatea de Management, Secretariatul Tehnic Comun sau filialele Secretariatului Tehnic Comun, nu pot formula păreri cu privire la eligibilitatea solicitantului sau a Partenerilor săi, a proiectului sau a activităților specifice.

Pentru potențialii solicitanți care sunt interesați să participe la programul ENI CBC „România-Ucraina” și doresc să găsească un partener eligibil, baza de date KEEP este disponibilă la următoarea adresă: https://www.keep.eu/keep/partner. Pe lângă organizațiile/ instituțiile cu o anumită experiență în programele ETC, care pot fi găsite prin utilizarea bazei de date KEEP, puteți contacta și alte organizații/ instituții de diferite tipuri prezentate în Anexa H1 la Ghidul Solicitantului „Lista indicativă a potențialilor beneficiari“.

info.ro-ua@brctsuceava.ro

Indiferent de apelul de proiecte (SOFT sau HARD) sau de prioritatea în cadrul căreia aplică, trebuie îndeplinite toate cerințele privind eligibilitatea aplicantului și a partenerilor, așa cum sunt detaliate în Secțiunea 2.2.1. Criterii de eligibilitate pentru aplicant și parteneri. Este necesară acordarea unei atenții deosebite statutului legal al entității.
Pe pagina de web a programului, la secțiunea http://www.ro-ua.net/ro/about-the-programme-ro/apeluri-de-proiecte.html, va fi consultată Anexa J.1 la Ghidul aplicantului, Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității (Faza 1), pentru a stabili dacă o instituție îndeplinește cerințele privind eligibilittea. Răspunsul trebuie să fie “da” pentru toate întrebările din lista de verificare.

Indiferent de apelul de proiecte (SOFT sau HARD) sau de prioritatea în cadrul căreia aplică, trebuie îndeplinite toate cerințele privind eligibilitatea aplicantului și a partenerilor, așa cum sunt detaliate în Secțiunea 2.2.1. Criterii de eligibilitate pentru aplicant și parteneri. Este necesară acordarea unei atenții deosebite statutului legal al entității.

Pe pagina de web a programului, la secțiunea http://www.ro-ua.net/ro/about-the-programme-ro/apeluri-de-proiecte.html, va fi consultată Anexa J.1 la Ghidul aplicantului, Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității (Faza 1), pentru a stabili dacă o instituție îndeplinește cerințele privind eligibilittea. Răspunsul trebuie să fie “da” pentru toate întrebările din lista de verificare.

Informațiile privind indicatorii de program pentru fiecare prioritate sunt disponibile în Anexa H Indicatorii de program pentru fiecare prioritate, care se poate fi consultată pe websiteul programului, la sectiunea http://www.ro-ua.net/ro/about-the-programme-ro/apeluri-de-proiecte.html.

Bugetul proiectului cuprinde finanțarea nerambursabilă (asigurată din contribuția UE) și cofinanțarea (asigurată de parteneri din resurse proprii).
Ghidul aplicantului specifică următoarele:
- contribuția UE (nerambursabilă) pentru un proiect va fi de maximum 90% din costurile totale eligibile ale proiectului;
- cofinanțarea va fi de cel puțin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului.
Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile pentru fiecare apel și prioritate se regasește în Ghidul aplicantului 9pentru proiecte HARD și SOFT) la secțiunea 1.5. Alocări financiare pentru fiecare prioritate.

Da, conform secțiunii 2.1. Număr de proiecte care pot fi depuse, din Ghidurile aplicantului pentru proiecte HARD și SOFT, “Un organism poate depune, în calitate de aplicant, un singur proiect pe prioritate în cadrul prezentului apel (pentru prezentul apel de proiecte, același aplicant nu poate depune mai mult de 3 proiecte, câte unul pentru fiecare prioritate). Nu sunt stabilite limite de participare pentru un organism, în calitate de partener în mai multe proiecte depuse în cadrul prezentului apel de proiecte, cu respectarea condiției ca organismul respectiv să aibă capacitatea operațională și financiară pentru a implementa proiectele selectate”.

Ghidul aplicantului specifică, la secțiunea 2.6.6 (pentru proiecte HARD) sau secțiunea 2.6.5 (pentru proiecte SOFT) Documente justificative care însoțesc formularul de aplicație, depuse în faza I, faptul că "Bilanțul și balanța sau alte documente fiscale relevante pentru ultimul an în care bilanțul a fost depus pentru aplicant și pentru fiecare partener din proiect”.

Pentru identificarea unui partener, se recomandă consultarea bazei de date europene KEEP, disponibilă la adresa https://www.keep.eu/keep/partner.  Aceasta conține o gamă largă de organizații/instituții care au implementat deja proiecte de cooperare transfrontalieră. Ghidul aplicantului pune la dispoziție o Listă indicativă a tipurilor de potențiali beneficiari în Anexa H.

Ghidurile aplicantului stabilesc toate cerințele pentru depunerea aplicațiilor în cadrul apelurilor de proiecte. Informațiile sunt valabile pe websiteul programului, www.ro-ua.net 
Referitor la eligibilitatea parteneriatelor, se va consulta secțiunea 2.3.2. Cerințe privind eligibilitatea parteneriatelor. Se va ține cont de următoarele:
- Maximum 4 parteneri (inclusiv aplicantul) vor participa la proiect.
- Cel puțin un partener din proiect este înregistrat în România și cel puțin un partener este înregistrat în Ucraina.
- Cel puțin două dintre cele patru criterii de cooperare transfrontalieră (a se vedea secțiunea 1.4.4. Caracterul transfrontalier al proiectelor), respectiv (3) Personal comun și (4) Buget comun sunt îndeplinite de parteneriat.
Referitor la alte cerințe privind eligibilitatea, vor fi consultate secțiunile 2.2. Aplicanți și parteneri. Cerințe privind eligibilitatea, 2.3. Parteneriate. Cerințe privind eligibilitatea, 2.4. Proiecte și activități. Cerințe privind eligibilitatea, 2.5. Costuri. Cerințe privind eligibilitatea.
Se va ține cont de faptul că programul se adresează proiectelor care vizează un impact transfrontalier clar și contribuie la atingerea rezultatelor estimate ale programului și care îndeplinesc criterii de calitate și demonstrează fiabilitate tehnică și financiară.

Ambele apeluri de proiecte au termene limită de depunere identice, așa cum este indicat în Ghidurile aplicantului la secțiunea 2.6., respectiv:
- 3 Mai 2018 (16:00 ora României) pentru depunerea aplicației online;
- 7 May 2018 (16:00 ora României) pentru depunerea versiunii tipărite a aplicației.
Pentru priectele HARD, vor fi depuse documente suplimentare într-o fază ulterioară a evaluării, care va fi anunțată de Comitetul de Selecție a Proiectelor.
Pentru mai multe informații, se va consulta Ghidul aplicantului, secțiunea 2.6. Cum se depune aplicația și procedura care va fi urmată, disponibil pe websiteul programului, la adresa http://www.ro-ua.net/en/about-the-programme/calls-for-proposals.html.

Nu există o limitare în Ghidul aplicantului cu privire la eligibilitatea elaborării documentației tehnice (de ex., studiul de fezabilitate) ca activitate în cadrul proiectului.
Cu toate acestea, aplicantul trebuie să fie atent ca, în cazul în care un proiect presupune o componentă de infrastructură cu o valoare mai mică de 1 milion euro, studiul de fezabilitate trebuie prezentat în termen de 6 luni de la data începerii implementării, dar nu mai târziu de data transmiterii solicitării intermediare de plată.
Pentru mai multe detalii, se va consulta secțiunea 4.2.1. Documente suplimentare din Ghidul aplicantului, disponibil la adresa http://www.ro-ua.net/en/about-the-programme/calls-for-proposals.html.

Referitor la apelurile de proiecte, sunt solicitate mai multe clarificări cu privire la liniile bugetare și la activități, astfel:

- Modelul de buget, Categoria 1, linia 1.1.- Echipa de proiect
Este permisă adăugarea de linii suplimentare pentru a include mai mulți oameni în echipa e proiect, conform aplicației, în afară de managerul de proiect și de responsabilul financiar (pentru fiecare partener)? Dacă răspunsul este “nu”, unde pot fi acestea incluse?

Modelul de buget îi permite aplicantului să adauge oricâte linii are nevoie pentru a include costurile cu echipa de proiect.
Nu există limitări cu privire la numărul persoanelor angajate. Managerul de proiect și responsabilul financiar sunt funcțiile minime care trebuie asigurate de fieacare partener în scopul implementării proiectului, conform secțiunii 1.4.4. Caracterul transfrontalier al proiectelor, punctul (3).

- Categoria din buget 1, linia 1.2. – Personalul tehnic/specialiștii
Aceștia trebuie să fie angajați ai aplicantului/partenerului sau pot fi persoane care fac parte din grupul-țintă cu implicare în activitățile proiectului (transfer de cunoștințe/expertiză cu impact asupra colaborării transfrontaliere)?

 • Toți membrii echipei de proiect, fie că sunt bugetați sau nu la capitolul 1. Resurse umane, trebuie să fie angajați ai aplicantului/organizațiilor partenere.
  În cazul în care nu sunt membri ai echipei de proiect și/sau nu sunt angajați de aplicant/parteneri, costurile asociate pot fi prevăzute la alte capitole bugetare (de ex., 5.Servicii, 6.Altele) și este necesară derularea unei proceduri de achiziție conform legislației naționale.
  În conformitate cu ambele Ghiduri ale solicitantului, Personal angajat înseamnă orice persoană care lucrează în cadrul proiectului și pentru care, în baza unui contract de muncă, organizația plătește salariul brut care include asigurările sociale și alte costuri salariale (secțiunea 2.5.1. Costuri directe eligibile). În cazul în care o persoană nu este angajată a respectivului partener, dar este subcontractată pentru diferite activități, în urma unei proceduri de achiziție, aceasta nu este considerată ca fiind “personal angajat”.
 • - Categoria bugetară 2, linia 2.2. Cheltuieli de deplasare, cazare și diurnă se referă doar la personalul angajat în cadrul proiectului (pregătire și implementare), conform explicațiilor. Aceste cheltuieli se referă doar la deplasarea, cazarea și diurna personalului angajat în cadrul proiectului? Dacă răspunsul este “da”, întrebarea următoare este unde trebuie incluse cheltuielile cu deplasarea, cazarea și diurna pentru grupul-țintă/alte persoane care execută activități din proiect?
 • Cheltuielile de la linia 2.2., Deplasare, cazare și diurnă se referă doar la membrii echipei de proiect.
  În cazul în care nu ne referim la membrii echipei de proiect/nu sunt angajați ai aplicantului/partenerilor, costurile asociate acestora pot fi incluse la alte capitole bugetare (de ex., 5. Servicii, 6. Altele) și este necesară derularea unei proceduri de achiziții publice în conformitate cu legislația națională.
 • - Categoria bugetară 5, linia 5.1. Materiale imprimate/publicate
  Ce fel de materiale pot fi incluse în această linie bugetară? Aceste materiale se referă la cele care pot fi folosite ca suport pentru organizarea de evenimente, care se regăsește în această categorie bugetară? Care este diferența între aceste materiale și cele pentru asigurarea informării și comunicării, prevăzute la categoria 7?
 • Materialele imprimate/publicate pot include orice material care sprijină sau rezultă dintr-o activitate a proiectului.
  Capitolul bugetar 7 va include cheltuieli pentru materialele obligatorii de comunicare, promovare și informare (așa cum sunt detaliate în anexa H 3 a Ghidului aplicantului) și vor fi detaliate în formularul aplicației la secțiunea GA2 Planul de comunicare și informare.
 • - Categoria bugetară 9, Cheltuieli administrative
  Conform explicațiilor, în această categorie bugetară sunt eligibile salariile personalului-suport. Aceste persoane trebuie să fie angajate ale aplicantului/partenerului sau pot fi persoane implicate în activitățile proiectului?
 • Toate cheltuielile incluse în categoria bugetară 9 sunt eligibile și nu este obligatoriu să fie evidențiate ca și cheltuieli specifice legate de implementarea proiectului, nefiind necesară realizarea acestora cu respectarea cerințelor de eligibilitate. Aplicantul va realiza o analiză a necesarului pentru proiectul său.
  De asemenea, referitor la cheltuielile indirecte, aplicantul va consulta prevederile secțiunii 2.5.3. Cheltuieli indirecte eligibile (cheltuieli administrative) din Ghidul aplicantului. Cheltuielile indirecte pot include cheltuielile de funcționare (inclusiv chiria), electricitatea, încălzirea, telefonia, curățenia, salariile personalului-suport (de ex., contabil, sofer, secretară etc), servicii poștale, financiare, de arhivare, de pază etc.

Formularul aplicației nu permite adăugarea a mai mult de 5 GA sau eliminarea celor obligatorii pentru program. Cu toate acestea, pot fi incluse ca fiind activități specifice la secțiunea GA3.

Formularul aplicației (inclusiv buget, matricea logică) este disponibil la adresa: http://ro-ua.net/en/about-the-programme/calls-for-proposals/453-2nd-call-for-proposals-soft-projects.html
Aplicantul trebuie să îl descarce de pe site pe computerul personal, să îl deschidă și să îl conpleteze. Pentru a vizuliza și utiliza corect fișierul, este necesară cea mai recentă versiune a Adobe Acrobat Reader.
Aplicantul poate accesa și filmele de exemplificare realizate de program pentru a veni în sprijinul acestuia, disponibile la adresa: http://ro-ua.net/en/communication-en/news/472-tutorials-for-filling-in-the-application-form.html

Referitor la acest aspect, se va consulta secțiunea 2.5.1. Cheltuieli directe eligibile din Ghidul aplicantului. “La întocmirea bugetului proiectului, se va ține cont de faptul că taxele, inclusiv TVA, vor fi admise ca și costuri eligibile doar în cazul în care aplicantul sau partenerii săi fac dovada că nu pot solicita returnarea acestora conform legislației naționale. Pentru entități din Ucraina: conform Acordului de finanțare dintre Comisia Europeană și Guvernul Ucrainei, Ucraina va aplica reglementările cele mai avantajoase cu privire la taxe și vamă contractelor finanțare de Uniunea Europeană”. Mai mult, conform Acordului-cadru dintre Guvernul Ucrainei și Comisia Comunităților Europene ratificat pe 03.09.2008, contractele finanțate de Comunitate nu vor fi supuse la TVA, taxe notariale sau orice alte taxe cu efect similar în Ucraina, indiferent dacă aceste taxe există sau urmează a fi impuse. Această prevedere se aplică întregii valori a contractului, care cuprinde atât valorea finanțării nerambursabile, cât și valorea cofinanțării asigurate de beneficiari. În plus, toate bunurile importate în scopul implementării proiectelor finanțate de Comunitate nu vor fi supuse taxelor vamale și de import sau oricăror alteor taxe similare. Pentru a beneficia de aceste facilități, beneficiarii ucraineni care vor semna un contract de finanțare nerambursabilă vor înregistra proiectul la Ministerul Ucrainean al Economiei și Comerțului (a se vedea secțiunea 4.2. Implementarea proiectului).

Pe websiteul programului, la secțiunea Apeluri de proiecte, toate documentele sunt disponibile atât pentru apelurile de proiecte HARD, cât și SOFT. Pentru fiecare apel de proiecte, formularul aplicației și Ghidul aplicantului împreună cu anexele acestuia sunt publicate pe website. Aplicanții vor găsi, la Anexa L Acordul de parteneriat, modelul care va fi folosit pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.