Comitetul Comun de Monitorizare este format din reprezentanţi ai autorităţilor locale, regionale şi centrale din statele participante la program. Fiecare țară participantă are drepturi egale de vot, indiferent de numărul reprezentanților desemnaţi.

Comitetul Comun de Monitorizare urmăreşte desfăşurarea programului, examinează toate problemele care afectează performanța acestuia, având posibilitatea de a emite recomandări către Autoritatea de Management în ceea ce privește implementarea. Lucrările şi deciziile Comitetului Comun de Monitorizare se bazează pe principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării, obiectivității și concurenței loiale.

Comitetul Comun de Monitorizare aprobă criteriile de selecție a proiectelor şi este responsabil de procedurile de evaluare şi selecție aplicabile proiectelor care urmează să fie finanțate prin program.

Autoritatea de Management este responsabilă pentru gestionarea programului, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare şi se asigură că deciziile Comitetului Comun de Monitorizare respectă cadrul legal și dispozițiile aplicabile.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a fost nominalizat de cele două țări ca Autoritate de Management a Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020.

Autoritatea de Management lansează apeluri pentru proiecte şi, în urma procesului de selecţie, semnează contracte de finanțare cu beneficiarii și monitorizează implementarea proiectelor.
Autoritatea de Management asigură informarea beneficiarilor, pentru buna implementare a proiectelor.

Fiecare stat a desemnat câte o Autoritate Națională al cărei rol este de a răspunde pentru crearea și funcționarea sistemelor de gestionare și de control la nivel național.

Astfel, în România a fost desemnat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice drept Autoritate Națională, iar în Ucraina a fost desemnat Ministerul Dezvoltării Economice și Comerțului.

Autoritățile Naţionale sprijină Autoritatea de Management și Secretariatul Tehnic Comun în monitorizarea proiectelor pe teritoriul propriu, facilitează comunicarea cu beneficiarii etc.

Autoritățile Naționale oferă sprijin Autorității de Management pentru stabilirea criiteriilor de evaluare şi prevederilor contractuale, asigurând conformitatea cu legislația națională.

Secretariatul Tehnic Comun:

Secretariatul Tehnic Comun este stabilit în cadrul programului pentru a asista Autoritatea de Management, Comitetul Comun de Monitorizare și Autoritatea de Audit în îndeplinirea funcțiilor lor.

Secretariatul Tehnic Comun funcționează în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de la Suceava. Organizația a îndeplinit o funcțe similară în perioada de programare 2007-2013 pentru Programul România-Ucraina-Republica Moldova, având angajat personal din ambele țări, cu experiență în managementul proiectelor.

Secretariatul Tehnic Comun efectuează activități de informare și publicitate privind programul, efectuează vizitele de pre-contractare la aplicanții selectaţi și sprijină beneficiarii pe durata de implementare a proiectelor.

Declarații de interese

DATE DE CONTACT SECRETARIATUL TEHNIC COMUN

 

Oficiile Antenă:

Pentru a se asigura o mai bună comunicare cu părțile interesate (de ex. potențialii beneficiari, beneficiarii sau alte structuri) din Ucraina și pentru a facilita accesul acestora la informațiile referitoare la program, două oficii antenă ale Secretariatului Tehnic Comun funcționează în Ucraina, în ​​partea de nord și de sud a ariei programului.

Oficiile antenă funcționează la Odessa și la Cernăuți, în cadrul următoarelor organizații:

Asociația Regiunilor din Ucraina «Strategia UE pentru regiunea Dunării» - Odesa
„Asociația Bucovineană pentru Inițiative și Dezvoltare”–Cernăuți

Activitatea Oficiilor Secretariatului Tehnic Comun se axează pe acțiuni de comunicare și sprijin pentru beneficiari, în limba ucraineană.

Oficiile antenă ale Secretariatului Tehnic Comun oferă sprijin Autorității de Management/ Secretariatului Tehnic Comun în timpul procesului de contractare prin furnizarea de informații referitoare la legislația națională a Ucrainei, cu privire la aspecte specifice, sprijină Secretariatul Tehnic Comun în procesul de monitorizare a proiectelor, prin organizarea de vizite la partenerii de proiect din Ucraina şi efectuază vizite ex-post la proiecte localizate în Ucraina, cu scopul de a verifica durabilitatea proiectelor.

Declarații de interese Cernăuți
Declarații de interese Odesa

DATE DE CONTACT OFICII ANTENA

Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României a fost nominalizată de către țările participante ca Autoritatea de Audit pentru program. În îndeplinirea atribuțiilor sale, Autoritatea de Audit funcționează independent de Autoritatea de Management.

Autoritatea de Audit realizează anual auditul sistemelor de gestiune și de control, pe un eșantion corespunzător de proiecte și asupra conturilor programului.

Autoritatea de Audit este sprijinită de un grup de auditori compus din reprezentanți ai Ucrainei și ai României. Instituțiile care acționează în calitate de membri ai Grupului de Auditori în fiecare țară, sunt:

-pentru România: Curtea de Conturi-Autoritatea de Audit.
-pentru Ucraina: Camera de Contabilitate din Ucraina.

Fiecare țară participantă a numit un Punct de Contact pentru Control pentru a sprijini Autoritatea de Management în efectuarea verificărilor, pe întreaga arie a programului.

Punctul de Contact pentru Control România
România a desemnat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice drept Punct de Contact pentru Control. Aceasta funcție este asigurată de o unitate specializată care funcționează independent de Autoritatea de Management și de Autoritatea Națională. Punctul de Contact pentru Control realizează verificarea 100% a cheltuielilor declarate de beneficiarii aflați pe teritoriul României, inclusiv verificarea la fața locului.

Punctul de Contact pentru Control Ucraina
Ucraina a desemnat Ministerul Finanțelor drept Punct de Contact pentru Control.
Acesta organizează selecția auditorilor implicați în verificarea 100% a cheltuielilor declarate de beneficiarii aflați pe teritoriul Ucrainei și realizează verificarea calității muncii acestora, inclusiv verificarea la fața locului.